Algemene Voorwaarden / Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden Heppe Groep BV

Artikel 1 - Definities

 1. Heppe Groep BV: de gebruiker (Heppe Groep BV en dochter bv’s: Heppe Dienst Verlening BV & Heppe Verticaal Transport BV. Hierna te benoemen als Heppe Groep BV) van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan 3e Industriestraat 23C, 3133 EJ te Vlaardingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 64710076. (HDV: 64728374 & HVT: 64728005).
 2. Opdrachtgever: de onderneming vertegenwoordigd door een natuurlijke of rechtspersoon in opdracht waarvan Heppe Groep BV in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verricht.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Heppe Groep BV met betrekking tot de in het volgende lid bedoelde werkzaamheden.
 4. Werkzaamheden: de in het kader van de overeenkomst door Heppe Groep BV te verrichten civiel technische werkzaamheden, waaronder niet limitatief begrepen werkzaamheden van aansturende, toezichthoudende en inspecterende aard.
 5. Partijen: de partijen bij de overeenkomst; Heppe Groep BV en de opdrachtgever.
 6. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden tevens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 - Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door Heppe Groep BV is verricht en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Heppe Groep BV en de opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen partijen slechts afwijken indien de afwijkende bepaling schriftelijk is overeengekomen. De afwijkende bepaling heeft slechts gelding ten aanzien van de opdracht en/ of werkzaamheden waarvoor de afwijkende bepaling is vastgesteld.
 4. Voor zover het bepaalde in de overeenkomst strijdig is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst van toepassing.
 5. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht om op verlangen van de wederpartij in onderhandeling te treden ten einde een vervangende regeling vast te stellen waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. De schriftelijke overeenkomst komt tot stand op het moment dat het daartoe strekkende document door beide partijen is ondertekend. Indien partijen ervoor kiezen dat de totstandkoming van de overeenkomst niet in de in de eerste zin bedoelde vorm geschiedt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Heppe Groep BV de opdrachtverlening uitdrukkelijk heeft aanvaard of op het moment dat feitelijke uitvoering is gegeven aan de overeenkomst, doordat Heppe Groep BV een aanvang heeft gemaakt met de overeengekomen werkzaamheden.
 2. De overeenkomst omvat de tussen partijen mondeling en schriftelijk gemaakte afspraken, de inhoud van deze algemene voorwaarden en de door de opdrachtgever in redelijkheid verstrekte instructies.

Artikel 4 - Duur, ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden door Heppe Dienstverlening zijn voltooid.
 2. De overeenkomst kan niet tussentijds worden ontbonden. De opdrachtgever die de overeenkomst tussentijds opzegt is gehouden de schade die Heppe Groep BV dientengevolge lijdt te vergoeden. Deze schade wordt gebaseerd op de door Heppe Groep BV gederfde inkomsten als ware de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst volledig nagekomen.
 3. Heppe Groep BV behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien feiten of omstandigheden er aanleiding toe geven dat bij Heppe Groep BV gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet behoorlijk na zal komen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/ of rechterlijke tussenkomst is vereist. Aan Heppe Dienstverlening verschuldigde betalingen worden terstond opeisbaar.
 4. Heppe Groep BV heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet behoorlijk nakomt.
 5. Heppe Groep BV behoudt zijn recht op schadevergoeding in geval van ontbinding of opschorting op grond van de vorige twee leden van dit artikel.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Heppe Groep BV voert de werkzaamheden uit overeenkomstig de instructies van de opdrachtgever die Heppe Groep BV uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft aanvaard.
 2. Heppe Groep BV voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen. Heppe Dienstverlening verplicht zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Heppe Groep BV staat niet in voor het bereiken van het resultaat dat de opdrachtgever met de opdrachtverstrekking heeft beoogd te behalen.

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht tijdig voor aanvang van de werkzaamheden Heppe Groep BV het volgende ter beschikking te stellen:

  • alle goederen die voor uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn;
  • de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden;
  • voldoende voorzieningen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn vereist;
  • alle benodigde instructies die voor aanvang van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 2. 2. De opdrachtgever staat ervoor in dat op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht alle veiligheidsvoorschriften in acht zijn genomen.

Artikel 7 - Meer- en minderwerk

 1. Onverminderd artikel 8 van deze algemene voorwaarden zijn de met Heppe Groep BV overeengekomen werkzaamheden strikt beperkt tot hetgeen dat tussen Heppe Groep BV en de opdrachtgever is overeengekomen.
 2. In afwijking van lid 1 kunnen Heppe Groep BV en de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst meer- of minderwerk overeenkomen.
 3. Meerwerk zal door Heppe Groep BV volgens de van toepassing zijnde tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Het risico van omstandigheden die leiden tot minderwerk berusten bij de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft in geval van minderwerk de hoogte van de overeengekomen vergoeding in stand.

Privacyverklaring Heppe Groep B.V.

Privacyverklaring

Privacy is van groot belang voor Heppe Verticaal Transport, Heppe Dienstverlening en Heppe Materiaal Verhuur (eveneens voor) en allen vallend onder de Heppe Groep bv. We willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
We hebben daarom een beleid waarin wordt uiteengezet hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.


Beheerder van uw persoonsgegevens

Heppe Groep B.V. is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

3e Industriestraat 23C
3133 EJ Vlaardingen
06-52688177
www.heppegroep.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Heppe Groep verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam;
- Voor- en achternaam contactpersoon;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- BTW-nummer.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens zijn verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Heppe Groep een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Heppe Groep mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van onze overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via .


Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Heppe Groep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.

De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.